پرینت

پروژتصویر پروژه
 
                                           
شرح پروژه   کنترل دما و فشار اکسترودر،کنترل دما و فشار روغن دیفیل خط تولید نخ B.C.F 
قطعات مورد استفاده
         
مشخصات مجری
محمد آقابیگی 
تلفن
09134128435
ایمیل
.............................


عکس پروژه
 
                                           
شرح پروژه   کنترل دما و فشار اکسترودر،کنترل دما و فشار روغن دیفیل خط تولید نخ B.C.F 
قطعات مورد استفاده
         
مشخصات مجری
محمد آقابیگی 
تلفن
09134128435
ایمیل
.............................