پرینت


عنوان نرم افزار دانلود نرم افزار راهنمای نرم افزار
نرم افزار برنامه نویسی DELTA HMI
DOP-Soft V2.00.05.08
For DOP-B, HMC, DOP-W, DOP-H series 
کلیک کنید
 کلیک کنید
نرم افزار برنامه نویسی DELTA HMI
ScrEdit-V1.05.86
for DOP-A/AE/AS series
کلیک کنید
 کلیک کنید
نرم افزار برنامه نویسی DELTA PLC
WPL-Soft V2.42.11
DVP series PLCs, VFD series, TP70P series  
کلیک کنید  کلیک کنید
نرم افزار برنامه نویسی DELTA PLC
ISPSoft V3.02
AH series,TP70P Series, AS series and DVP series PLCs
کلیک کنید  کلیک کنید
نرم افزار برقراری ارتباط PC و سرو دلتا
ASDA-Soft V5.03.03
کلیک کنید   کلیک کنید
نرم افزار جانبی ارتباط و سیموله PMSOFT و ISPSOFT

COMMGR V1.07

AH series, AS series and DVP series PLCs
کلیک کنید 

نرم افزار برنامه ریزی اترنت

DCI-Soft V1.17

AH series Ethernet/serial communication modules, AS series SCM module, DVP series built-in Ethernet PLCs, DVP series Ethernet/serial communication modules, IFD series Ethernet modules
کلیک کنید 

نرم افزار مانیتورینگ DELTA HMI توسط اترنت (PC)

eRemote V2.00.13

For DOP-A, DOP-B, DOP-W Seires
کلیک کنید 
 کلیک کنید
نرم افزار مانیتورینگ  DELTA HMI از طریق اندروید
eRemote_Android
For DOP-A, DOP-B, DOP-W Seires
کلیک کنید 
 کلیک کنید
نرم افزار جمع آوری اطلاعات HMI از طریق اترنت (PC) و تهیه فایل Excel
e-server V1.00.21
For DOP-A, DOP-B, DOP-W Seires
کلیک کنید
کلیک کنید 
نرم افزار Motion Control
PM-Soft 2.10.10
AH series, DVP series motion controllers
کلیک کنید
کلیک کنید
نرم افزار برنامه نویسی DELTA TP Series

TP-Editor V1.88

TP02G-AS1, TP04G-AS2, TP04G-AL-C, TP04G-AL2, TP04G-BL-C, TP08G-BT2, TP04P Series, TP70P Series, VFD-C Keypad
کلیک کنید کلیک کنید
نرم افزار برنامه ریزی Load cell module
 
LC-Soft V1.11

DVP series load cell modules
کلیک کنید   
نرم افزار برنامه ریزی DT series
DTCOM
کلیک کنید   
نرم افزار برنامه ریزی DTE series
DTE-COM
کلیک کنید   
درایور نصب مبدل USB به RS232 , مدل
  UC-PRG020-12A یا IFD6601
 کلیک کنید   
نرم افزار برنامه نویسی CANopen و motion control

CANopen - Builder V5.01
 
AH series CANopen modules
 DVP series built-in CANopen PLCs, DVP series CANopen modules, DVP10MC motion controller
 کلیک کنید   
نرم افزار برقراری ارتباط PC و اینورتر دلتا
VFD-soft V1.56
 کلیک کنید 
نرم افزار مانیتورینگ رجیسترهای Delta PLC توسط اندروید

Smart Viewer V1.02

AH series, DVP series PLCs
 کلیک کنید 
درایورمبدل USB به RS485 مدل IFD6500
 کلیک کنید 
درایور USB مدل DVP-SE
 کلیک کنید 
درایور USB مدل DVP-SX2  کلیک کنید 
TP series (with built-in USB interface)
درایور TP-USB
 کلیک کنید